Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

2744 f6f3 420
Reposted fromMuppet Muppet viawhiskywithsprite whiskywithsprite
Sponsored post

November 01 2018

Reposted frombluuu bluuu viakikkeer kikkeer
6542 d912 420
Fascynuje mnie, dlaczego akurat ten człowiek nas pociąga, dlaczego za nim chcemy iść. Dlaczego z pewnymi osobami relacje trwają przez całe życie, mimo że - wydawałoby się - nie ma ku temu żadnych powodów. Dlaczego pewne osoby tkwią nam w sercu i nie da się ich stamtąd wyrzucić, mimo że wszystko nas dzieli, a nawet już się z nimi nie spotykamy.
— Bartłomiej Dobroczyński w rozowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa viapozakontrola pozakontrola
8444 9568 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viainsanedreamer insanedreamer

October 28 2018

October 23 2018

3331 6c21 420
Reposted frompiehus piehus viakurwajegomac kurwajegomac
6521 9f4e 420

October 22 2018

9774 60f5 420
6521 9f4e 420

October 20 2018

8297 f3b6 420
3243 3dc9 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...